line

Kamervragen over KPMG-rapport

zaterdag 24 augustus 2013

Er zijn Kamervragen gesteld over het zogenoemde Star-rapport dat KPMG in opdracht van Philip Morris heeft gemaakt. Het rapport over sigarettensmokkel is onbetrouwbaar, zo bleek uit het artikel 'De onderzoeker en de tabak'  in Vrij Nederland. Ook wordt gevraagd of het niet onwenselijk is dat wetenschappers zich laten inhuren voor een commissariaat bij tabaksmultionationals, zoals Irene Asscher-Vonk.

Vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Financiën en de minister van Onderwijs over de tabakslobby in Nederland.

1. Wat is uw reactie op het artikel 'de onderzoeker en de tabak'? (1)

2. Hoe oordeelt u over de betrokkenheid van Philip Morris bij de totstandkoming van onderzoek en cijfers over de juistheid van de handel in illegale tabaksproducten? Is het feit dat Philip Morris opdrachtgever voor het onderzoek en grote financiële belangen heeft als tabaksfabrikant niet een belangenverstrengeling die dient te worden vermeden? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Waarom gebruikt u informatie die is gefinancierd door de tabaksindustrie? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Welke bevindingen van het Star-rapport 2012 en eerdere heeft de regering daadwerkelijk gebruikt in haar beleid? Kunt u uw antwoord toelichten?

5. Zijn er andere rapporten en onderzoeken door de regering gebruikt die in opdracht van de tabaksindustrie ontwikkeld en/of gefinancierd zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Wilt u antwoord geven op hetgeen wordt gesteld door de Algemene Rekenkamer over het Star-rapport en aan haar verzoek tegemoet komen? (2)

7. Zijn de Star-rapporten – behalve de laatste – nog steeds geheim? Zo ja, wat vindt u daarvan? Wilt u bewerkstelligen dat deze dan openbaar worden en zorgdragen voor toezending aan de Kamer?

8. In hoeverre is er sprake van extreme belastingstelsels en regelgeving waardoor de consumptie van tabak verschuift van de legale naar de illegale tabaksmarkt? Bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren bij de toegezegde grenseffectenrapportage? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u bereid om de levende contacten met de tabaksindustrie en haar lobbyisten zoveel mogelijk te beperken? Zo nee, waarom niet?

10. Is u bekend of en in welke mate hoogleraren een functie bekleden dan wel werkzaam zijn voor de tabaksindustrie? Zo ja, kunt u ons een overzicht doen toekomen. Zo neen, bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer daarover te berichten?

11. Ondersteunt u de mening van KNAW president professor Hans Clevers, die stelt dat hoogleraren geen posities bij de tabaksindustrie dienen in te nemen omdat een wetenschapper "op deze wijze helpt de status van Philip Morris te legitimeren"? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om ervoor zorg te dragen dat hoogleraren en wetenschappers vanuit de universitaire wereld dit inderdaad doen? Zo neen, waarom niet?

(1) 'De onderzoeker en de tabak', Vrij Nederland, 24 augustus 2013

(2) www.rekenkamer.nl/Publicaties

"De staatssecretaris schrijft dat er in Nederland wel degelijk informatie beschikbaar is over de mate waarin tabaksfabrikanten waarmee de EU overeenkomsten heeft, aan hun verplichtingen voldoen. Het zogenoemde STAR-rapport zou deze informatie bieden. Wij delen deze opvatting niet. Het STAR-rapport is niet publiek beschikbaar en is volgens ons inhoudelijk niet volledig.
Wij hebben in 2011 vertrouwelijk kennisgenomen van het STAR-rapport over het jaar 2009. Dit rapport geeft inzicht in de verkoop van sigaretten en het aandeel illegale sigaretten daarin van één van de tabaksfabrikanten.
De informatieverplichtingen die volgen uit de overeenkomst tussen de betreffende tabaksfabrikant enerzijds en de Europese Commissie en betrokken EU-lidstaten (waaronder Nederland) anderzijds, gaan veel verder. Deze voorzien ook in rapportage over betalingen door de fabrikant van importheffingen, btw en accijnzen, over handelsrestricties en verboden, over het al dan niet voldoen door de fabrikant aan alle wetten, fiscale regelgeving enzovoort. Het ministerie van Financiën, de Douane en de FIOD hebben ons desgevraagd gemeld dat deze tabaksfabrikant geen andere invulling heeft gegeven aan de rapportageverplichtingen dan via het STAR-rapport. Niettemin gaf het ministerie van Financiën aan dat Nederland volgens hen voldoende is ingelicht over de werking van de overeenkomst. Wij sporen de staatssecretaris aan om hierover duidelijkheid te verschaffen aan de Tweede Kamer."