line

Redactiestatuut

dinsdag 19 februari 2013

REDATIESTATUUT TABAKNEE

Dit statuut regelt de verhouding tussen redactie en uitgever/eigenaar. Wijziging is uitsluitend mogelijk na overeenstemming van die partijen. Dit redactiestatuut is gebaseerd op het modelstatuut voor websites, opgesteld door de NVJ.

OVER DE SITE

Sitenaam: www.tabaknee.nl

Karakteristiek: nieuws / informatie over de tabaksindustrie en haar kompanen.

Commerciële componenten: Geen.

Predicaat: Journalistieke site.

Eigenaar: Stichting Rookpreventie Jeugd.

DE REDACTIE - De al of niet bezoldigde redactieleden voeren hun taak uit zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of binnenuit, en zonder de eigenaar schade te berokkenen.

De redactie werkt volgens de journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.

DE UITGEVER - De Stichting Rookpreventie Jeugd is verantwoordelijk voor de materiele voorwaarden en bewaakt de redactionele formule.

CONCEPTEN - Siteconcept: omvat redactieconcept en commercieel concept. Beide concepten worden vastgesteld door en behoeven bij wijziging instemming van zowel de redactie als de uitgever. Redactie en uitgever informeren elkaar in een vroeg stadium over alle zaken die gevolgen hebben voor de vorm en inhoud van de site. Het redactieconcept omvat titel, logo, inhoud, vorm en stijl. Het commerciële concept omvat de componenten waarmee geld verdiend wordt. Deze mogen geen afbreuk doen aan het redactieconcept. Wanneer dat naar het gevoel van de redactie toch gebeurt, dan vervalt dit statuut, want dan wordt de site aangemerkt als een commerciële site.

PARTNERS - Een partner is een andere partij die een op de site zichtbare dienst levert of afneemt (een redactiemedewerker is geen partner, een schoonmaakbureau evenmin). Het voornemen om een partnerschap met wie dan ook te sluiten of te verbreken, wordt vooraf besproken door uitgever en redactie, en behoeft beider goedkeuring.

ADVERTENTIES - Commerciële uitingen worden uitsluitend als zodanig herkenbaar geplaatst. Inhoud en volume behoeven de goedkeuring van zowel redactie als uitgever. Als zij het niet met elkaar eens worden, dan wordt een advertentie niet geplaatst of wordt het volume niet veranderd.

DIVERSEN - Eén: wanneer de eigenaar besluit de site op te heffen en niet in een andere vorm voort te zetten, of besluit de site over te doen aan derden, is de eigenaar verplicht de redactie tijdig te informeren. Twee: op kleine redacties is de dialoog tussen redactie en uitgever van belang. In geval van geschillen tussen redactie en uitgever kan de NVJ bemiddelen.

Dit statuut treedt in werking op 1 maart 2013.