line

Rookpreventie Jeugd vraagt CDA-voorzitter om reactie in kwestie Van Kesteren

maandag 08 juni 2015

Stichting Rookpreventie Jeugd stuurde zojuist een brief aan CDA-voorzitter Ruth Peetoom. Het verzoek luidt: graag een reactie op de komst van tabakslobbyist Niek Jan van Kesteren in de Eerste Kamer.

Door de webredactie

Rookpreventie Jeugd hoopt dat het CDA nauwlettend toeziet op het gedrag van Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van VNO-NCW en op dat van Elco Brinkman, fractievoorzitter van de CDA- fractie. De Eerste Kamer telt nu twee tabakslobbyisten van formaat.

De brief luidt als volgt:

Amsterdam, 8 juni 2015

Geachte mevrouw Peetoom,

De Stichting Rookpreventie Jeugd vraagt dringend uw aandacht voor het volgende. Morgen zal de heer Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van VNO-NCW, benoemd worden tot CDA-senator.

Op TabakNee hebben wij daar gisteren een artikel over gepubliceerd, dat u kunt lezen via deze link

Tabaknee.nl publiceert over de tabakslobby en is een initiatief van Stichting Rookpreventie Jeugd, opgericht door de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker. Deze stichting wil voorkomen dat kinderen/jongeren gaan roken.

Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een internationaal, juridisch bindend rookontmoedigingsverdrag (FCTC) opgesteld om een eind te maken aan de levensbedreigende activiteiten van de lobbyisten. Nederland heeft dit verdrag zonder enig voorbehoud in 2005 getekend en geratificeerd. Kern van dit unieke verdrag – voor geen enkel ander consumentenproduct bestaat een dergelijk verdrag – is dat de overheid een 'firewall' moet opwerpen tussen haarzelf en de lobbyisten van de tabaksindustrie. Gezien het feit dat Van Kesteren zichzelf ziet als een bruggenbouwer tussen de overheid en de tabaksindustrie moet gevreesd worden dat hij lak heeft aan deze firewall.

"Lobbyen doe je zonder dat andere personen er vanaf weten, anders loopt het in de gaten", is zijn mantra. Met Niek Jan van Kesteren heeft de tabaksindustrie z'n eigen Paard van Troje de senaat binnengesmokkeld, aldus het artikel.

Gezien de achtergrond van de heer Van Kesteren als promotor van tabaksbelangen maken wij ons ernstig zorgen over de anti-tabak stellingname van de CDA-fractie in de Senaat. Een stellingname zo mooi verwoord in 2002 door CDA senator de heer Werner, tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tabakswet: "... Roken is nog steeds doodsoorzaak nummer een. Maatregelen om het roken tegen te gaan en te ontmoedigen, zijn naar het oordeel van de CDA-fractie dan ook verdedigbaar en geboden."

Zal de heer Niek Jan van Kesteren nog wel willen blijven luisteren naar het anti-tabakgeluid dat uw Tweede Kamerfractielid mevrouw Hanke Bruins Slot onlangs liet horen in een interview met TabakNee. Wij citeren: "Tabak veroorzaakt zoveel schade dat een steviger aanpak noodzakelijk is [...] Jaarlijks overlijden ongeveer 19.000 mensen aan de directe gevolgen van roken. Het is daarom belangrijk dat we roken zo veel mogelijk ontmoedigen". En ook: "De accijns op sigaretten is dit jaar verhoogd. Het CDA heeft deze verhoging gesteund ondanks dat wij de accijnsverhoging op diesel om economische redenen willen terugdraaien. Daarnaast is de afgelopen jaren veel nieuw beleid ingezet dat roken, met name onder jongeren, moet voorkomen en ontmoedigen." En: "Plain packaging is een van de maatregelen die we mogelijk in kunnen zetten om roken nog meer te ontmoedigen." En tot slot: "De campagnes gericht op het vergroten van kennis zijn noodzakelijk en mogen wat het CDA betreft ook indringender zijn. Wij willen definitief af van het beeld dat tabak niet gevaarlijk zou zijn." Het CDA, aldus mevrouw Bruins Slot, is voorstander van rookvrije schoolpleinen. Wij vragen ons nu af hoe uw Eerste Kamerfractie hiermee omgaat met een tabakslobbyist van formaat in de eigen Senaatsgelederen.

Wat vragen wij van u? Eén: Graag uw reactie op het artikel en twee: bent u bereid met ons in gesprek te gaan? Wellicht dat we zo in staat zijn onze zorgen te presenteren en u informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Frits van Dam,
Secretatis Stichting Rookpreventie Jeugd

REACTIE RUTH PEETOM

Geachte heer Van Dam,

Veel dank voor uw e-mail. Ik waardeer het zeer dat u zich sterk maakt voor de bescherming van kinderen tegen de gevaren van het roken.

Het CDA steunt het huidige ontmoedigingsbeleid, zoals ook vele malen bij monde van Hanke Bruins Slot in de Tweede Kamer is aangegeven. Preventie en ontmoediging zijn van groot belang voor de volksgezondheid. Ook in de Eerste Kamer is dat het uitgangspunt.

Met vriendelijke groeten,

Ruth Peetoom, partijvoorzitter CDA

tags:  CDA | jeugd | WHO | vnoncw | lobbyist