line
vragen voor europees hof-1

Nieuwe vragen aan het EU Hof in zaak rond sjoemelsigaret

dinsdag 05 maart 2024

In de rechtszaak waarin Rookpreventie Jeugd om optreden van de NVWA tegen de sjoemelsigaret vraagt, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven opnieuw om uitleg van de Tabaksproductenrichtlijn gevraagd bij het Europees Hof van Justitie.

Door de webredactie

Met een serie nieuwe vragen aan het Europees Hof van Justitie hoopt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) duidelijkheid te krijgen over de uitleg die gegeven moet worden aan de emissie-eisen voor sigaretten in de EU-Tabaksproductenrichtlijn (TPD). Het CBb had niet genoeg aan de uitleg die het Hof in een eerder arrest in deze zaak rond de sjoemelsigaret al had gegeven. In die zaak eist Rookpreventie Jeugd (RPJ) dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) optreedt tegen sigaretten die de wettelijk vastgestelde normen voor de uitstoot van teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) overschrijden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tot tweemaal toe aangetoond dat die normen ernstig worden overschreden en dat rokers veel meer gifstoffen binnenkrijgen dan is toegestaan.

De zaak draait om de meetmethode waarmee de emissies van sigaretten worden vastgesteld. De in de TPD voorgeschreven NEN-ISO-methode laat ruimte aan de tabaksfirma’s om met de metingen te sjoemelen. Door gaatjes die in de filters van sigaretten zijn aangebracht kunnen zij de metingen beïnvloeden. Via die gaatjes vermengt tijdens de laboratoriumtests schone lucht zich met de tabaksrook, waardoor de gemeten TNCO-waarden precies binnen de normen vallen. Rokers dekken die gaatjes met vingers en lippen af, waardoor zij veel meer van die stoffen inhaleren. Bij de ISO-testmethode is de frequentie en de lengte van een trekje bovendien veel lager dan wat rokers gemiddeld doen.

Zeven vragen aan het Hof

De zaak was vorig jaar in hoger beroep bij het CBb beland, dat na de zitting in juni in november besloot opnieuw prejudiciële vragen voor te leggen aan het EU Hof. Die vragen zijn vorige week in een tussenvonnis vastgesteld en van toelichting voorzien. Het CBb formuleerde 7 vragen, waar in enkele gevallen vervolgvragen aan zijn toegevoegd, zodat het Hof in totaal maximaal 12 antwoorden moet formuleren.

De vragen gaan in op het eerdere arrest dat het EU Hof in februari 2022 in deze zaak wees en moeten duidelijkheid verschaffen of een alternatieve meetmethode moet worden gebruikt bij het handhaven van de maximumemissienormen.

Moeten de normen aangepast?

Zo vraagt het CBb uitsluitsel of er bij de keuze van de meetmethode rekening mee moet worden gehouden dat bij het roken van een sigaret de ventilatiegaatjes in het filter worden afgedekt door de vingers en lippen van de roker. En als dat het geval is, wordt ook gevraagd of dan de emissienormen hetzelfde moeten blijven. In de procedure hebben tabaksfirma’s, die zich in het hoger beroep bij deze zaak hebben gevoegd, betoogd dat bij een aanpassing van de meetmethode de emissienormen omhoog zouden moeten.

De advocaten van RPJ tot 2024, Phon van den Biesen en Linde Bryk, hebben meermaals aangevoerd dat van dat laatste natuurlijk geen sprake kan zijn, omdat de normen in het verleden verschillende keren door de wetgever zijn verlaagd zonder dat de meetmethode werd aangepast. Anders gezegd, de maximumwaarden voor de TNCO-uitstoot en de gehanteerde meetmethode zijn geen communicerende vaten. De TNCO-waarden zijn opgesteld ter bescherming van de volksgezondheid en dienen met een adequate methode te worden gemeten.

Nieuwe advocaat: Jacques Sluysmans

In verband met de pensionering van Van den Biesen per 1 januari 2024, heeft Jacques Sluysmans, van het kantoor Van der Feltz advocaten in Den Haag, de vertegenwoordiging van RPJ per dezelfde datum van hem en Bryk overgenomen. Sluysmans heeft ruime ervaring met procederen bij het CBb en ook met procedures bij het Europees Hof van Justitie.

tags:  tnco | hoger beroep | Rookpreventie Jeugd | gaatjes | ISO-methode | Europees Hof | rechtszaak | sjoemelsigaret