line

Kamervragen lobby VNO-NCW

woensdag 24 juli 2013

 

Het Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP stelde op 24 juli Kamervragen naar aanleiding van het geruchtmakende artikel in Vrij Nederland over de lobby van VNO-NCW voor de tabaksindustrie.

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris minister van Volksgezondheid, en Sport, de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken Welzijn over de rol van VNO-NCW bij de tabakslobby en de overtreding van het FCTC-verdrag door verschillende ministeries

1

Wat is uw reactie op het bericht dat VNO-NCW intensief lobbyt voor de tabaksindustrie? 1)

2

Wat vindt u ervan dat een ambtenaar van VWS in een mail stelt dat hij in een gesprek met de algemeen directeur van VNO-NCW heeft verteld 'dat wij nu juist met die jongens de afspraak hebben gemaakt af en toe om tafel te gaan zitten om de internationale agenda transparant te maken, hun de kans te geven inbreng te leveren en helderheid te krijgen over onze inzet'? Wordt hiermee het door Nederland ondertekende FCTC-verdrag geschonden? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

3

Is het juist dat een delegatie van de ministeries van Financiën en Economische zaken een bezoek heeft gebracht aan Biggelaar Tabak? Was er ook een delegatie van het ministerie van VWS hierbij aanwezig? Wat is er tijdens dit bezoek gewisseld? Is hier sprake van schending van het FCTC-verdrag? Zo ja, waarom is toch ingegaan op de uitnodiging om Biggelaar Tabak te bezoeken? Zo nee, waarom niet?

4

Is het juist dat op 30 januari 2013 vier grote tabaksfabrikanten en hun belangenorganisaties te gast waren op het ministerie van VWS om te spreken over het voorlopige standpunt van de regering aangaande het plaatsen van afschrikwekkende foto's op de sigarettenpakjes? Wie waren hierbij aanwezig? Wat is er tijdens deze ontmoeting gewisseld? Is hier sprake van schending van het FCTC-verdrag? Kunt u uw antwoord toelichten?

5

Is het juist dat de tabaksindustrie op 6 april 2010 eerder dan de minister van Financiën inzicht kreeg in stukken aangaande de implementatie van de tabaksaccijnsrichtlijn? Zo ja, waarom en vindt u dit aanvaardbaar?

6

Hoe groot is de invloed van de tabaksindustrie uiteindelijk geweest op de tabaksaccijnsrichtlijn? Zijn er naar aanleiding van dit contact aanpassingen gedaan? Zo ja, welke? Is hier sprake van schending van het FCTC-verdrag? Kunt u uw antwoord toelichten?

7

Kunt u toelichten hoe frequent er contacten zijn tussen de tabakslobby en het ministerie van VWS, het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken? Kunt u aangeven of daarbij sprake is van het schenden van het FCTC-verdrag?

8

Hoe reageert u op de uitspraak van een ambtenaar van het ministerie van VWS dat het ministerie 'terughoudend is in contact met commerciële partijen, maar tegelijkertijd niet kan doen alsof ze bestaan'? Moet hierin worden gelezen dat het FCTC-verdrag willens en wetens wordt overtreden?

9

Hoe oordeelt u over de uitspraak van een ambtenaar van het ministerie van Financiën dat het FCTC-verdrag niet voor het ministerie van financiën geldt? Is dit naar uw oordeel juist? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u met ons van mening dat het kwalijk is dat het FCTC-verdrag op het ministerie van financiën niet wordt gerespecteerd en wat betekent dat voor uw handelen?

10

Hoe oordeelt u erover dat de Stichting Sigarettenindustrie op hoog bestuurlijk niveau is vertegenwoordigd binnen VNO-NCW? Wordt spreken met VNO-NCW daarmee niet automatisch een schending van het FCTC-verdrag? Kunt u uw antwoord toelichten?

11

Hoe oordeelt u over de uitspraak van de algemeen directeur van VNO-NCW dat tegenkrachten nodig zijn omdat 'er nooit een maatregel wordt genomen wordt die voordelig is voor de tabaksindustrie'?

12

Hoe oordeelt u over de uitspraak van de algemeen directeur van VNO-NCW dat hij zich ergert hoe er wordt omgesprongen met accijnzen op tabak? Vindt u dat iemand die accijnzen kenmerkt als 'misbruik' opkomt voor de volksgezondheid? Kunt u uw antwoord toelichten? 2)

13

Hoe vaak heeft de algemeen directeur van VNO-NCW deze 'ergernis die hij al jaren heeft en bij elke gelegenheid die hij heeft tot uitdrukking brengt' ook overgebracht bij ambtenaren van het ministerie van VWS, Economische Zaken of Financiën? Was hierbij sprake van de schending van het FCTC-verdrag? Kunt u uw antwoord toelichten?

14

Heeft de algemeen directeur van VNO-NCW deze ergernis wel eens rechtstreeks bij ministers of staatssecretarissen van de ministeries van VWS, Financiën of Economische Zaken overgebracht? Zo ja, bij welke gelegenheid en was hierbij sprake van schending van het FCTC-verdrag? Kunt u uw antwoord toelichten?

15

Deelt u onze mening dat het moreel en ethisch onaanvaardbaar is dat VNO-NCW zich laat gebruiken voor de lobby voor een dodelijk product als tabak? Kunt u uw antwoord toelichten?

16

Hoe oordeelt u erover dat VNO-NCW strategisch wordt ingezet door de tabakslobby om te lobbyen voor hun zaak? Wordt spreken met VNO-NCW daarmee niet automatisch een overtreding van het FCTC-verdrag? Kunt u uw antwoord toelichten?

1) Tabakslobby VNO-NCW, de laatste vriend van de sigaret, Vrij Nederland, 27 juli 2013

2) Inleiding door Niek Jan van Kesteren (VNO-NCW) tijdens de conferentie 'Illegale handel en Accijns' op 9 september 2010, http://www.youtube.com/watch?v=7cYs5pHtPPI