line
blokhuis mag niet-1

Staatsecretaris wil rookgif in sigaretten wel verminderen maar mag niet van Europa

vrijdag 01 februari 2019

De Stichting Rookpreventie Jeugd (SRPJ) heeft met een groot aantal andere organisaties bezwaar gemaakt tegen het feit dat de NVWA niet doet wat ze zou moeten doen, namelijk de burger beschermen tegen dodelijk gif in de tabaksrook. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit bezwaarschrift afgewezen. SRPJ stapt nu naar de rechter.

Door de webredactie

Bij wet zijn de waarden vastgesteld van een aantal giftige stoffen die een roker maximaal naar binnen mag krijgen. Dat is per sigaret maximaal 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide. Hoe er gemeten moet worden wat een roker daadwerkelijk naar binnen krijgt is ook – in weer een ander artikel - in de wet vastgelegd. Het probleem is dat de methode die daarvoor is aangewezen, de ISO methode, niet meet wat een roker feitelijk binnenkrijgt. Daar is iedereen het over eens, zelfs de tabaksindustrie.

Geen goede weergave

De officiële instantie die belast is met de tabaksrook metingen, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) vindt dat deze methode niet weergeeft wat de roker aan schadelijke stoffen naar binnen krijgt. Ook de staatssecretaris van Volksgezondheid vindt dat de ISO-methode niet deugt en een zware onderschatting geeft van het gif dat een gebruiker via roken binnen krijgt. 
Volgens het RIVM is er een veel betere methode die dat wel goed weergeeft, de Canadian Intens methode. Als je via deze methode meet dan blijkt dat het gif in tabaksrook twee tot vijf keer hoger is dan volgens de wet maximaal mag. Gebruik die methode dan, zou je zeggen. Maar de staatssecretaris en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vinden dat dát niet mag van de wet. Opmerkelijk is verder dat de ISO-methode vooral door toedoen van de tabaksindustrie in de wet is gekomen. .

Handhavingsverzoek

De SRPJ heeft, samen met andere maatschappelijke organisaties, een verzoek ingediend bij de NVWA om te doen waar ze voor ingesteld zijn, namelijk de burger te beschermen tegen bedreigingen voor diens gezondheid. Er werd gevraagd om er in ieder geval voor te zorgen dat de roker niet meer gif naar binnen krijgt dan wettelijk is afgesproken: 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide. In het verzoek werd ook gevraagd om daarbij de techniek te gebruiken die een eerlijk beeld geeft wat een roker aan gif naar binnen krijgt, de Canadian Intens. Het NVWA weigert dit echter, met een beroep op de wet.

Europees verband

De SRPJ en de andere organisaties hebben hier tegen bezwaar gemaakt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die eindverantwoordelijk is voor de beslissingen van de NVWA. In de beslissing op dat bezwaar beroept VWS zich nu op de letter van dat ene wetsartikel dat bepaalt dat de ISO methode moet worden gebruikt. De Staatssecretaris is daar niet erg gelukkig mee, hij zegt: “Ik geef hierbij aan dat een voor de hand liggende optie is om af te zien van de ISO-meetmethoden en te kiezen voor alternatieve meetmethoden. Ik onderken echter dat dit op Europees niveau geïnitieerd zal moeten worden. Om die reden zijn mijn inspanningen er op gericht in Europees verband de meetmethode aan te passen”

De Nederlandse overheid vindt zichzelf klaarblijkelijk onmachtig én onwillig om te doen wat in de grondwet staat: het beschermen van de gezondheid van de burger. De SRPJ gaat nu in beroep bij de rechter om te bezien of dit fundamentele recht op gezondheid alsnog afgedwongen kan worden.

 

tags:  sjoemelsigaret | sjoemelsigaretten | misleiding | nvwa | tabaksindustrie