line
kamervragen sp-1

Veel Kamervragen naar aanleiding van Radar Extra uitzendingen over tabaksindustrie

dinsdag 13 februari 2018

SP-Kamerlid Nine Kooiman heeft 33 Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het tweeluik van Radar Extra: ‘Waar Rook is: de Macht van de Tabaksindustrie’.

Door de webredactie

In december 2017 werd het Radar Extra-tweeluik ‘Waar Rook is: de macht van de tabaksindustrie’ op televisie uitgezonden. Beide uitzendingen werden zeer goed bekeken en gingen dieper in op de gewetenloze werkwijze van de tabaksindustrie en de macht van hun lobby. Beide uitzendingen zijn terug te kijken (deel 1 & deel 2)

Tweede Kamerlid voor de SP Nine Kooiman heeft in de ontluisterende uitzendingen reden gezien om 33 Kamervragen te stellen aan Paul Blokuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hieronder vindt u de vragen integraal. Blokhuis heeft een aantal weken om te reageren.

Kamervragen

1)
Wat is uw reactie op de uitzendingen van Radar ‘Waar rook is: de macht van de tabaksindustrie’ deel 1 en 2?

2)
Vindt u het ook (nog steeds) zo schokkend te horen dat er op dit moment een miljoen mensen in Nederland ziek zijn door roken, er jaarlijks 20.000 mensen in Nederland doodgaan aan de gevolgen van roken en dat 2 van de 3 tabaksgebruikers er uiteindelijk aan zal overlijden?

3)
Is het voorkomen dat mensen gaan roken en het stoppen met roken prioriteit in uw gezondheidsbeleid en preventiebeleid? Zo ja, wat zijn de streefcijfers die u wilt gaan nastreven de komende jaren? Wat is bijvoorbeeld uw doel qua aantal rokers in Nederland voor 2020 en 2030?

4)
Erkent u dat marktregulering niet de juiste weg is om een daling van het aantal rokers te realiseren? Bijvoorbeeld omdat de tabaksindustrie niet het stoppen met roken tot doel heeft maar (onder andere) om meer kinderen aan het roken te krijgen om zo te compenseren voor de rokers die zijn gestopt of overleden (de zogenaamde replacement rokers)?

5)
Wat is uw reactie als u hoort dat de volledige marketingstrategie van tabaksproducenten op kinderen en jongeren is gericht? Bent u van mening dat juist deze doelgroep extra beschermd moet worden, onder andere omdat juist kinderen (vooral rond de 11 en 12 jaar oud) makkelijk beïnvloedbaar zijn om te beginnen met roken en tegelijkertijd op latere leeftijd het moeilijkste kunnen stoppen met roken omdat het rookgedrag zo diep ingeprent is?

6)
In de uitzendingen van Radar wordt aangegeven dat ook 18-minners nog makkelijk aan sigaretten kunnen komen, bent u van mening dat de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van rookwaren voldoende is? Bent u daarnaast van mening dat het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrenzen momenteel voldoende is? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om de naleving en het toezicht te verbeteren?

7)
Wat is uw reactie op de cijfers van het RIVM, Trimbos-Instituut en Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat er voor het eerst in jaren weer een stijging is te zien in het aantal rokers? Hoe verklaart u deze stijging? Welke maatregelen gaat u nemen zodat deze stijging zo snel mogelijk weer omgezet wordt in een (flinke) daling?

8)
Kunnen we op basis van de stijging van het aantal rokers stellen dat de tot nu toe genomen beleidsmaatregelen onvoldoende resultaat hebben gehad?

9)
Vindt u het niet heel vreemd dat (onderdelen van) sigaretten die over de datum zijn wel gewoon verwerkt mogen worden in nieuwe sigaretten?

10)
Hoe kan het dat op een pakje koekjes alle ingrediënten worden vermeld, maar dat we bij een pakje sigaretten eigenlijk niet weten wat er aan toegevoegd wordt en wat je allemaal binnenkrijgt?

11)
Wat is uw reactie op het artikel ‘Ook Nederlandse sjoemelsigaret veel schadelijker dan Europese meetmethode laat zien' ?

12)
In antwoorden op eerdere schriftelijke vragen (van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken over het bericht dat er namens de Stichting Rookpreventie Jeugd aangifte is gedaan tegen vier tabaksfabrikanten die actief zijn in Nederland - ingezonden 10 oktober 2016). is aangegeven door uw voorganger dat ‘het uiteraard zorgelijk is als consumenten met hogere TNCO waarden in aanraking komen dan de volgens de ISO-methode gemeten TNCO waarden’. Deelt u deze mening?

13)
Wanneer verschijnt het RIVM-rapport naar de daadwerkelijke waarden van alle in Nederland verkrijgbare sigaretten?

14)
Wat is uw reactie op de conclusie dat door de toegevoegde gaatjes in de filters iemand die één pakje sigaretten rookt eigenlijk (minstens) vijf pakjes rookt. We hebben in Nederland toch een maximaal teergehalte afgesproken? Wordt deze dan dus eigenlijk elke keer overschreden, alleen maar omdat we geen andere meetmethoden hanteren?

15)
Bent u het met uw voorganger eens dat de sjoemelsigaret zo snel mogelijk van de markt moet? Zo ja, wat gaat u hiertoe ondernemen?

16)
Klopt het dat Nederland niet verplicht is om de Europese ISO-meetmethode te volgen bij het meten van de schadelijke stoffen die een roker binnenkrijgt?

17)
Klopt het vervolgens dat Nederland zelfstandig kan besluiten voor een andere meetmethode te kiezen, zonder dat daar vanuit de Europese Unie toestemming voor nodig is? Zo ja, bent u van plan af te stappen van de Europese ISO-meetmethode en de Canadese meetmethode te gaan hanteren? En zo ja, wanneer gaan we beginnen met die nieuwe metingen?

18)
Wat was de reactie van de EU nadat uw voorganger aandacht heeft gevraagd voor het vaststellen van gevalideerde methodes die de TNCO waarden nauwkeuriger meten? (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 583)

19)
Deelt u de opvatting van uw voorganger dat het hanteren van één methode binnen EU-verband belangrijk is voor een goede werking van de interne markt? Zo ja, vindt u een goede werking van de interne markt belangrijker dan het beschermen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking?

20)
Bent u bereid om de pakjes sigaretten uit de winkels te halen als blijkt dat met de Canadese meetmethode de metingen zo hoog zijn dat de sigaretten niet voldoen aan de wettelijke normen die er zijn voor teer en nicotinegehalten? Zo nee, waarom niet?

21)
Waarom hebben we het de tabaksfabrikanten jarenlang toegestaan om de metingen van sigaretten te manipuleren?

22)
Wat vindt u van de conclusie van Radar dat tabaksfabrikanten al vijftien jaar weten hoe een veiligere sigaret te maken, maar dit bewust hebben nagelaten?

23)
Is de hoeveelheid chemicaliën in sigaretten de afgelopen 20 jaar toegenomen? Klopt het dat sigaretten steeds slechter en ongezonder worden doordat de kwaliteit van tabak steeds lager wordt en er daarom steeds meer chemicaliën moeten worden toegevoegd om het roken ‘smakelijk’ te houden?

24)
Wat is uw oordeel over de samenstelling van de NEN-commissie-Tabak en tabaksproducten, waarvan acht van de tien leden vertegenwoordigers van de tabaksindustrie zijn?

25)
Denkt u dat de NEN-commissie-Tabak en tabaksproducten, gezien de samenstelling van de commissie, een onafhankelijk advies zal geven over wat er precies in een sigaret mag zitten?

26)
Denkt u daarnaast dat de NEN-commissie-Tabak en tabaksproducten normen vast zal stellen met als belangrijkste uitgangspunt de gezondheid van mensen? Kunt uw antwoord toelichten?

27)
Is het dus eigenlijk de tabaksindustrie zelf die bepaalt wat de toegestane hoeveelheid giftige stoffen in sigaretten is én die bepaalt hoe we meten of dat maximum niet wordt overschreden? Oftewel is het de tabaksindustrie die normeert en handhaaft? Vindt u dit een wenselijke situatie?

28)
Hebben het RIVM en de NVWA naar uw mening een voldoende krachtige stem in de NEN-commissie-Tabak en tabaksproducten? Bent u van mening dat de samenstelling van de NEN-commissie-Tabak en tabaksproducten aangepast moet worden? Gaat u hierop actie ondernemen?

29)
Wat vindt u ervan dat de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK) nieuwsbrieven naar verschillende Kamerleden stuurt met daarin nieuws over de tabakssector? Bent u het ermee eens dat zij dit niet mogen doen en bent u bereid de VNK hierop aan te spreken?

30)
Hoe reageert u op de conclusie die in Radar wordt gepresenteerd dat uit cijfers van de tabaksindustrie blijkt dat hun eigen sigaretten 56% van de illegale handel uitmaken? Zijn deze cijfers nog actueel? Wat gaat u ondernemen om de illegale handel in sigaretten aan te pakken?

31)
Wat is in het kader van de vorige vraag, dat uit cijfers van de tabaksindustrie blijkt dat 56% van sigaretten in de illegale handel van de tabaksindustrie zelf afkomstig is, uw reactie op het bericht dat Philip Morris Philip onder de noemer Morris International Impact (PMI Impact) honderd miljoen euro beschikbaar stelt voor de bestrijding van illegale tabakshandel? Deelt u het vermoeden van mevrouw De Kanter dat een verborgen doel van het project is om argumenten te verzamelen om de accijnzen omlaag te krijgen?

32)
Gelooft u dat onderzoeken die volledig worden gefinancierd vanuit PMI Impact onafhankelijke resultaten zullen opleveren?

33)
Wat is uw reactie op het besluit van de Universiteit Utrecht om de samenwerking met PMI Impact op te zeggen en het onderzoek zelf te gaan financieren?

 

tags:  gezondheidsschade | volksgezondheid | politiek | misleiding | tabaksindustrie