line

SP stelt Kamervragen over tabakslobbyclub Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak

woensdag 30 maart 2016

De Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak is een vers opgerichte lobbyclub die gedeeltelijk wordt bestuurd en voor het merendeel wordt gefinancierd door de tabaksindustrie. SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven stelden de volgende Kamervragen aan staatssecretaris Van Rijn.
Door de webredactie

Deze week schreef TabakNee over de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak (TNLT) die de tabaksindustrie een nieuwe lobbygelegenheid moet verschaffen om met de overheid in contact te komen. SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven stelden Kamervragen over de TNLT aan staatssecretaris Van Rijn. Zodra hij antwoordt zullen we daar uiteraard weer melding van maken:

1) Bent u bekend met de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak? 1)

2) In hoeverre is het ministerie van VWS betrokken bij de activiteiten van de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak?

3) Wat is uw reactie op het volgende: 'De Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak stelt dat er geen directe rol is voor de overheid binnen de taskforce, wel zal TNLT de gegevens en resultaten die uit de mysteryshop onderzoeken naar voren komen met het ministerie van VWS delen. Ook hoopt de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak op regelmatige basis overleg met het ministerie hebben, teneinde de voortgang, resultaten en (voorlopige) conclusies te kunnen bespreken. Maar ook om onze activiteiten af te stemmen met de onderzoeken die in opdracht van het ministerie door de NVWA en derden worden uitgevoerd. Dit alles met als doel het structureel verbeteren van de naleving van de leeftijdgrens bij tabaksverkopen'? Is er wel een indirecte rol voor de overheid binnen de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak? Welke rol heeft het ministerie van VWS binnen de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak?

4) Is er informatie gedeeld tussen de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak en het ministerie van VWS? Zo ja, om welke informatie gaat het en op welke momenten hebben er contacten plaatsgevonden? Kan deze informatie ook naar de Kamer worden gestuurd? Vindt er inderdaad regelmatig contact plaats tussen de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak en het ministerie van VWS? Zo ja, hoe vaak en wanneer hebben deze contacten plaatsgevonden en wie waren daar bij aanwezig? Kunt u hiervan een uitputtend overzicht geven?

5) Is de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak hetzelfde als het Platform Verkooppunten Tabak? Deelt u de mening dat contacten met de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak vallen onder het FCTC Verdrag, gegeven het feit dat de tabaksindustrie direct betrokken is bij deze Taskforce?

6) Bent u ervan op de hoogte dat de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak aangeeft dat haar activiteiten 'rechtstreeks het gevolg zijn van de vraag van de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar een plan van aanpak om de naleving van de leeftijdsgrens bij tabaksverkopen te verbeteren'? Zo ja, wat vindt u hiervan? 2)

7) Bent u ervan op de hoogte dat de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak eigen onderzoek uitvoert met mysteryshoppers? Wat is uw reactie op de resultaten van deze onderzoeken tot nu toe? Hoe verhouden de resultaten van dit onderzoek zich tot de resultaten van andere onderzoeken naar de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van tabak? Kunt u uw antwoord toelichten?

8) Wat vindt u ervan dat zo'n 700.000 euro van de totale kosten (ongeveer één miljoen euro) van het de onderzoek met mysteryshoppers van de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak wordt betaald door de tabaksindustrie? Kunt u uw antwoord toelichten?

9) Hoe verhoudt het vonnis van de Rechtbank Den Haag dat het CBL een kartel heeft gevormd om effectieve leeftijdscontrolesystemen buiten de deur te houden zich tot de activiteiten van de leden van de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak? Hebben de bij de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak aangesloten brancheorganisaties (NSO, BETA, BOVAG, VNPI en TZN) afspraken gemaakt over de manier waarop de leeftijdscontrole moet worden georganiseerd? Wordt door deze brancheorganisaties exclusief ingezet op opleiding van en controle door caissières, gelijk het CBL? Steunt u de leeftijdscontrole aanpak van deze brancheorganisaties?

10) Is binnen de coalitie de afspraak gemaakt dat na de verhoging van de leeftijdsgrens geen extra maatregelen worden gesteund op het gebied van alcohol of tabak, anders dan uit hoofde van verplichtingen vanuit de EU? Zo ja, wanneer is deze afspraak gemaakt, op wiens initiatief is deze afspraak gemaakt en waarom is deze afspraak gemaakt? Kunt u deze afspraak naar de Kamer sturen?

11) Kunt u aangeven op welke manier de activiteiten van de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak zich verhouden tot de NIX18-campagne?

12) Kunt u aangeven welke partijen allemaal betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de NIX18-campagne? Kunt u aangeven welke partijen hebben meegedacht, meegepraat, meebeslist over de volgende zaken:

- de naam van de campagne

- de inhoud van de campagne

- het logo van de campagne

- de slogan van de campagne

- de planning van de campagne

- de uitvoering van de campagne

- de aansluiting van de campagne op andere campagnes

13) Op welke momenten is over bovenstaande contact is geweest met welke partijen en op welk moment. Welke adviezen of ideeën van wie zijn overgenomen?

14) Hoe plaatst u de NIX18-campagne en de activiteiten van de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak in het licht van de publicatie "It is time to abandon youth access tobacco programmes" van Ling, Landman en Glantz? 3)

1) http://tnlt.nl/

2) http://tnlt.nl/smart_faq/wie-worden-er-gecontroleerd/

3) Document8http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/1/3.full

tags:  nix18 | Tabakswet | tabakslobby | tabaksindustrie